top of page

Privacyverklaring

Winnubst Grafische Afwerking B.V., gevestigd aan de Pieter Lieftinckweg 28, 1505 HX te Zaandam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Winnubst Grafische Afwerking B.V.
Pieter Lieftinckweg 28, 1505 HX te Zaandam
075-614 25 25
info@winnubstbv.nl
KvK: 35022946

Albert Winnubst is eindverantwoordelijk wat betreft persoonsgegevens bescherming bij Winnubst Grafische Afwerking. Mocht u vragen hebben dan is hij te bereiken via albert@winnubstbv.nl

Persoonsgegevens

Winnubst Grafische Afwerking verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam bedrijf
- Contactpersoon
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u persoonlijk verstrekt in correspondentie en/of telefonisch
- Bankrekeningnummer

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Winnubst Grafische Afwerking verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw order
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief ( niet meer dan 12x per jaar)
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Winnubst Grafische Afwerking verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Winnubst Grafische Afwerking neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Winnubst) tussen zit.

Winnubst Grafische Afwerking gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Exact, backoffice pakket waarin NAW en persoonsgegevens vast worden gelegd, alsmede orderhistorie.

Het bewaren van persoonsgegevens

Winnubst Grafische Afwerking B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het delen van persoonsgegevens met derden (indien van toepassing)

Winnubst Grafische Afwerking B.V. deelt daar waar noodzakelijk uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een koop- en leverovereenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die eventuele persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Winnubst Grafische Afwerking B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Winnubst Grafische Afwerking B.V. uw persoonsgegevens niet aan andere derden voor commerciële doeleinden.


Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Winnubst Grafische Afwerking B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@winnubstbv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen drie weken, op uw verzoek.

Winnubst Grafische Afwerking B.V. wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het beveiligen van uw persoonsgegevens

 Winnubst Grafische Afwerking B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@winnubstbv.nl of 075-614 25 25

bottom of page